Adatvédelmi nyilatkozat


Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője által kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

1. Adatkezelő

Név:             Soproni Tankerületi Központ
Képviseli:    Marek János
Székhely:    9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
E-mail:         info@cftv.hu

2. A kezelt adatok köre

A versenyre való online regisztráció során megadott adatok, így név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, a középfokú oktatási intézmény neve, évfolyam.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja a versenyre regisztráló személyek – jelen tájékoztató ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása.

4. Az adatkezelés jogalapja

  • Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a jelentkezés során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Ektv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

5. Az adatkezelés célja

A Versenyre az érdeklődők egy elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével regisztrálhatnak. Az elektronikus űrlap által tartalmazott adatok szükségesek a versenyzők egyértelmű azonosításhoz, kapcsolattartáshoz és a verseny lebonyolítása után a díjazottak értesítéséhez.

6. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.
A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

7. Az adatkezelés ideje

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a felhívásban foglalt tevékenység megvalósításáig tart.

8. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a központi elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.
Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:  info@cftv.hu
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az info@cftv.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

9. Az érintett panasz esetén

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) fordulhat.

10. Egyéb rendelkezések

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.